Contributies 2018

Jeugd

Basiscontributie € 103,- per jaar

NTTB-afdracht € 19,- per jaar

Competitie-toeslag €17,- per halfjaar

Senioren

Basiscontributie € 145,- per jaar

NTTB-afdracht € 19,- per jaar

Competitie-toeslag € 25,50 per halfjaar

Recreanten

Basiscontributie € 133,- per jaar

NTTB-afdracht € 19,- per jaar

Competitie-toeslag € 25,50 per halfjaar

Inning van de contributie

Twee maal per jaar zal de contributie van de opgegeven rekening afgeschreven worden. U betaalt deze halfjaarlijkse contributie vooruit. Peildatum is gesteld op 1 januari en 1 juli van enig jaar. Men heeft gedurende 30 dagen de tijd om de bank de opdracht te geven het bedrag weer terug te boeken indien men het niet eens is met de afschrijving.

 

Afmelding

Afmelding dient schriftelijk cq. per email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. De afmelding dient bij de ledenadministratie bekend te zijn voor genoemde peildatum; 1 januari en 1 juli. Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van contributie plaats lopende het verenigingsjaar. Uitzondering hierop overeenkomstig het huishoudelijk reglement: Leden die in het lopende seizoen langer dan 6 maanden aaneengesloten door een blessure of zwangerschap uit de roulatie zijn geweest, kunnen door schriftelijke aanvraag met vermelding van de reden bij de penningmeester naar rato een gedeelte van de contributie terug vragen. Over het gedeelte dat betrekking heeft op de Bondsafdracht is geen teruggave mogelijk.